Lost in communication

En kvalitativ studie kring företagarnas uppfattning om Härrydakommuns kommunikation

thumbnail of 772-1

Titel: Lost in communication Författare: Cecilia Josefsson och Gabriella Sandberg Uppdragsgivare: Härryda kommun – Jessica Waller och Ingrid Claesson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbeteete, Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Jan Strid Antal ord: 14978 Syfte: Är att ta reda på varför företagen i kommunen är missnöjda och vilka faktorer som kan påverka kommunikationen med Härryda kommun. Metod: Kvalitativ studie i form av djupintervjuer Material: Kvalitativa djupintervjuer med 10 stycken företag från Härryda kommun. Vi valde 5 stycken mindre företag (0-5 anställda) samt 5 stycken större företag (6-800 anställda) Huvudresultat: Av de huvudresultat som framkommit av vår studie kan vi konstatera att det finns en brist i kommunikationen, behoven skiljer sig åt mellan de små – respektive stora företagen. Kommunikationen från kommunen upplevs vara mer anpassad till de små företagen än de stora. En förbättrad kommunikation kan därför åtgärdas genom att det finns två olika nyhetsbrev av ”Näringslivet” (en riktad till de små- och en till de stora företagen). Härryda posten ses inte som en nödvändig kanal för att kommunicera till företagen via. Vidare bör kommunen tydliggöra sin roll som avsändare och informationen till företagarna (personliga mötena, seminarier) bör anpassas och upprätthållas. Kommunikationen ska finnas till för ALLA – både stora som små företagare. Med en förbättrad kommunikation kan även kommunens hemsida uppfylla sitt syfte där företag kan ta reda på mer om vad kommunen kan göra för dem och vilken information de ska söka efter.

Cecilia Josefsson och Gabriella Sandberg
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.