Media Literacy – En digital klyfta?

En studie fokuserad på olika generatioer av yrkesverksamma pedagoger och deras uppfattningar kring mediekritisk undervisning

thumbnail of 721-1

Titel: Media Literacy – En digital klyfta? En studie fokuserad på olika generationer av yrkesverksamma pedagoger och deras uppfattningar kring mediekritisk undervisning. Författare: Marcus Ekman Kurs: Examensarbeteete i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborg universitet Instutition: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborg universitet. Uppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborg universitet. Kontaktperson: Karin Fogelberg. Handledare: Annika Bergström Sidantal: 53, exklusive bilaga Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Inspelade samtalsintervjuer Nyckelord: Critical Literacy, Media Literacy, Media Education, Digital Literacy, Mediekunskap, Medieundervisning, Mediekritik. Syfte: Syftet med min studie är att ta reda på hur olika generationer av yrkesverksamma gymnasiepedagoger uppfattar och förhåller sig till den mediekritiska delen i sin egen undervisning. Huvudresultat: Resultatet i min undersökning visar att det finns ett stort behov av att idag undervisa elever i mediekritik. Media Literacy-undervisningen måste omfattas av alla elever och på ett tydligare vis för att alla skall kunna tillägna sig de nödvändiga kompetenser som behövs idag, vilket även förespråkas utav högre instanser. De rådande styrdokumenten måste omarbetas och omformuleras kring den här delen av undervisningskontexten. Den mediekritiska kompetensutvecklingen behöver bli tydligare formulerad och implementeras i de övergripande läroplansmålen, för varje respektive del av skolan. Det är en förutsättning att relevanta hjälpmedel i form av teknisk utrustning finns tillgängliga på skolorna, för att kunna bedriva den här undervisningen. Yrkesverksamma lärare måste också erbjudas fortbildning i området för att på så vis uppdatera sin egen kompetens.

Marcus Ekman
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.