Medietango

om Twitters betydelse för opinionsbildningen.

thumbnail of 783-1

Titel Medietango – om Twitters betydelse för opinionsbildningen. Författare Robert Olsson Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2012. Handledare Jenny Wiik. Sidantal 41 Antal ord 15 324 Syfte Syftet med studien är att undersöka hur intervjupersonernas aktivitet i sociala medier, med huvudinriktning på Twitter, påverkar möjligheten att få en opinionsbildande roll i traditionella medier. Metod Den kvalitativa samtalsintervjun. Material Studien bygger på åtta samtalsintervjuer. Huvudresultat Det finns enligt respondenterna en tydlig koppling mellan det personliga tilltalet i kombination med en professionell bas och exponering i de traditionella medierna. Studiens intervjupersoner har genom sitt agerande på Twitter fått en opinionsbildande roll i traditionella medier i frågor de själva identifierat som viktiga. Respondenterna är inte överens om nyttan av att kombinera aktivitet i olika sociala medier med varandra för att nå opinionsbildande framgång.

Robert Olsson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.