Musik, media och genus

En studie av förekomsten av könsbrytande eller könsbevarande - mönster i intervjuer med musikartister

thumbnail of 838-1

Titel: Musik, media och genus – en studie av förekomsten av könsbrytande eller könsbevarande mönster i intervjuer med musikartister. Författare: Fredrika Frimanson och Elin Frisk Kurs: Examensarbete i Media- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Gabriella Sandstig Sidantal: 49 sidor (exklusive bilagor) Syfte: Att undersöka på vilka sätt intervjuaren bryter emot eller bevarar normer kring manligt och kvinnligt i intervjuer med soloartister av båda könen i radio. Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Sex radiointervjuer med musikartister tagna från inslaget Kronologen i Musikguiden i P3, år 2012. Huvudresultat: Efter att ha undersökt intervjuer med musikartister av båda kön har vi inte funnit något tydligt tecken på att intervjuaren medvetet behandlar män och kvinnor olika på grund av deras kön. Det finns däremot vissa fall i intervjuerna där genusdimensionen påverkar inriktningen på frågorna. Inte bara intervjuaren är aningen genusbevarande utan det är även de personer som blir intervjuade. I högsta fall är det kvinnorna som blir tillskrivna flest könsbevarande könsstereotyper medan det är en bredare variation bland männen. Reaktionerna från intervjupersonerna visar på att både kvinnor och män aldrig motsäger sig en könsbrytande stereotyp medan de å andra sidan flerfallet gånger motsäger sig könsbevarande stereotyper. Utifrån samtalsanalysen verkar inte genus vara den avgörande faktorn utan snarare intervjupersonernas personligheter. Detta märks på resultaten genom att kön inte verkar ha någon större inverkan utan det är snarare på grund av hur dominerande den enskilda individen är i samtalet som påverkar intervjuarens intervjutekniker. Överlag visar både intervjuaren samt intervjupersonerna ett stereotypt manligt beteende, förutom en intervjuperson som visar ett bevarande och stereotypt beteende för hennes kön. Antagligen visar majoriteten ett stereotypt manligt beteende eftersom man behöver vara på ett stereotypt manligt sätt, alltså dominerande och självsäker, för att lyckas i musikbranschen. Vårt arbete är en fallstudie och därmed kan vi inte dra generella slutsatser från den.

Fredrika Frimansson, Elin Frisk
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.