Nya tider

En kvalitativ studie om socialdemokratiska opinionsledares uppfattningar om tidningen Ny tid

thumbnail of 829-1

Titel: Nya tider – En kvalitativ studie om socialdemokratiska opinionsledares uppfattningar om tidningen Ny tid Författare: Henrik Gudmundsson & Mathias Hvit Handledare: Jan Strid Uppdragsgivare: Ny tid Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG Sidantal: 54 (inklusive abstract, referenslista och bilagor) Antal ord: 19 009 Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad socialdemokratiska opinionsledare i Göteborgsområdet har för uppfattningar om Ny tid, på papper såväl som på nätet. Metod: Den kvalitativa samtalsintervjun Material: Studien bygger på tio samtalsintervjuer med socialdemokratiska opinionsledare som besitter formella positioner och är utspridda över olika delar av partiet och arbetarörelsen. Huvudresultat: Resultatet visar på att opinionsledarna har användning för tidningen på olika plan. Innehållsmässigt skiftar motiven för användning, där vad som efterfrågas i större skala grundar sig i ett identifikationsmotiv. Det påvisas även att sociala samt underhållande motiv utgör en stor del av läsningen. Vidare finner opinionsledarna olika funktioner med papperstidningen och internet. Papperstidningen är bättre till längre, mer avslappnad läsning. Internet främsta funktioner ligger i snabbheten, tillgängligheten, interaktiviteten, spridnings- och delningsmöjligheten. Ny tids webbsida uppfattas inte uppfylla dessa funktioner idag.

Henrik Gudmundsson och Mathias Hvit
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.