Nyheters outgrundliga vägar

En kvalitativ studie om nyhetsnavigering

thumbnail of 763-1

Titel: Nyheters outgrundliga vägar – En kvalitativ studie om nyhetsnavigering Författare: Johan Kildebo och Catrine Blad Uppdragsgivare: Dagspresskollegiet, JMG Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Mathias Färdigh Sidantal: 39 Antal ord: 12 774 Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka hur människor navigerar i nyhetsflödet. Metod: Kvalitativ etnografisk metod, semistrukturerade dagböcker. Material: Dagböcker förda av nio personer åldersgrupperna 16-30 år, 31-50 år samt över 50 år, under en fyradagarsperiod. Huvudresultat: Vår studie visar att mediekonsumtionen och nyhetsnavigeringen skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Den äldsta gruppen följde upp flest nyheter, därefter kom mellangruppen. Den grupp som följde upp minst antal nyheter var den mellan 16-30 år. Ett annat resultat är att medievanorna hade en stor betydelse både för nyhetskonsumtionen och för hur respondenterna navigerade i nyhetsflödet. Detta gällde även när en större nyhet inträffade.

Johan Kildebo Catrine Blad
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.