NYHETSPERSPEKTIV I KRISEN

En studie om nyhetsvärdering i Public
Service-medier under Coronakrisen 2020

thumbnail of 1109

Syfte: Syftet är att studera om, och i så fall hur, nyhetsperspektiven från
svensk public service förändras under en längre krissituation.

Teori: Teorierna framing , agenda setting , meningsskapande,retorisk arena och nyhetsvärdering har använts i studien.

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: 14 nyhetssändningar från SR Ekot klockan 06:00, 14 nyhetssändningar från SVT Rapport klockan 19:30, 42 förstasidor från
svt.se och 28 förstasidor från sverigesradio.se.

Resultat: Antalet nyheter överlag var i det närmaste oförändrat mellan mätperioderna,
med en ökning på ca 5% mellan vecka tre och vecka 13. Antalet huvudnyheter i public service minskade med ca 37% mellan mätperioderna. Perspektiven granskande och konstruktiva nyheter
minskade särskilt mycket under vecka 13, medan avrapporterande subnyheter stod för den största ökningen. Under vecka 13 fick vissa medium
ett tydligare fokus på ett visst perspektiv, till exempel fick svt.se ett stort fokus på ett avrapporterande perspektiv och sverigesradio.se fick ett stort fokus på ett konstruktivt perspektiv.

Adam Agerbrink och Mathilda Ohlsson Larsson
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.