Öckerö kommuns drogförebyggande arbete

En undersökning kring vilkenpåverkan kommunens föräldrar anser att den drogförebyggande informationen gett

thumbnail of 785-1

Titel: Öckerö kommuns drogförebyggande arbete – En undersökning kring vilken påverkan kommunens föräldrar anser att den drogförebyggande informationen gett Författare: Martha Koppen Handledare: Jan Strid Antal ord: 19 834 Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbeteete Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2012 Syfte: Att undersöka hur föräldrar i Öckerö kommun upplever att den drogförebyggande informationen i kommunen har påverkat dem själva respektive andra föräldrar i kommunen. Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och använder sig av strukturerade fokusgruppsintervjuer Material: Tre fokusgruppsintervjuer med föräldrar i Öckerö kommun Huvudresultat: Sammantaget skiljer inte de intervjuade föräldrarna på hur de själva respektive andra föräldrar i kommunen påverkats av den drogförebyggande informationen utan de tror att andra påverkats ungefär på samma sätt som de själva. Å andra sidan tror föräldrarna att det finns en liten grupp föräldrar som inte nås av det förebyggande arbetet alls och att detta hänger samman med ett bristande föräldraskap och en tendens att inte närvara vid exempelvis föräldramöten. Den huvudsakliga påverkan av det drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun består i att över hälften av föräldrarna upplever att deras attityder, handlande samt kunskap påverkats i och med det drogförebyggande arbetet. I de fall där en attitydförändring skett pekar föräldrarna på att denna skett till följd av ett förändrat kunskapsläge. Vidare anser de föräldrar som menar att deras attityd inte förändrats ändå att deras kunskap ökat, samt att detta lett till att deras handlande för att förhindra sina barn från att dricka förändrats och blivit mer proaktivt.

Martha Koppen
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.