Primärt, för vem?

En kvalitativ studie om Primärvården Göteborgs personaltidning

thumbnail of 761-1

Titel: Primärt, för vem? – En kvalitativ studie om Primärvården Göteborgs personaltidning Författare: Sara Bäcklund, Elin Eriksson & Julia Jansson Uppdragsgivare: Primärvården Göteborg Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Jan Strid Antal ord och sidor: 18 712 ord och 59 sidor Syfte: Att förstå vad personalen tycker om personaltidningen Primärt och vad de anser skulle gå förlorat vid en eventuell nedläggning Metodval: Fyra fokusgrupper med 13 deltagare från Primärvården Göteborgs organisation Huvudresultat: Primärt bör enligt våra svarspersoner förändras innehållsmässigt då tidningen i dagsläget inte uppfyller deras krav. Personalen efterfrågar debatt och vardagsskildringar som belyser både positiva och negativa händelser. De framhåller även att tidningens yttre form bör spegla organisationen, vilket de inte tycker att den gör i dagsläget. De anställda anser att tidningen sammansvetsar och informerar organisationen. De framhåller dock att tidningens distribution och utgivningstakt bör förbättras. Synen på hur distributionen ska gå till varierar. Vissa vill ha Primärt utlagd i gemensamma utrymmen, andra i de personliga facken och någon enstaka person vill ha den hemskickad. Om tidningen läggs ner skulle personalen sakna den arbetsplatsöverskridande informationen, även om de omedelbart inte skulle uppmärksamma tidningens försvinnande. De flesta deltagarna såg det som en förlust om allt innehåll i Primärt skulle försvinna från pappersformatet. De anställda menar att intranätet och personaltidningen skulle kunna komplettera varandra. Intranätet skulle kunna erbjuda aktuell information och tidningen mer djupgående innehåll.

Sara Bäcklund Elin Eriksson Julia Jansson
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.