Privat Tystnad – Offentlig Transparens?

Redaktionellt ansvarigas syn på journalisters privata aktivitet på sociala medier

thumbnail of 699-1

Titel: Privat Tystnad – Offentlig Transparens? – Redaktionellt ansvarigas syn på journalisters privata aktivitet på sociala medier Författare: Sofi Engström och Thina Grotmark Uppdragsgivare:Dagspresskollegiet. Ett forskningsprogram på institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs Universitet (JMG). Programmet genomför, sedan 1979, forskning om medieanvändning med fokus på dagstidningar och dess publik Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs universitet (JMG) Termin:Höstterminen 2009 Handledare: Ulrika Andersson Sidantal: 46 exklusive bilagor Syfte: Att undersöka redaktionellt ansvarigas syn på journalisters privata aktivitet på sociala medier Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Intervjuer med 6 stycken redaktionellt ansvariga Huvudresultat: Resultatet visar att man bland våra respondenter anser att den största påverkan av privat användning av sociala medier är att trovärdigheten och den journalistiska objektiviteten riskerar att ifrågasättas. Endast en respondent menar att en sådan problematik inte existerar, då man på den specifika redaktionen endast använder sociala medier i yrkesmässigt syfte. Vi ser bland respondenterna också en hög grad av medvetenhet om vilken betydelse de yrkesetiska reglerna har för det journalistiska arbetet och det förefaller vara av vikt att ständigt ta reglerna i beaktning när man i egenskap av privatperson rör sig på sociala medier. Resultatet visar också tendenser till att det existerar en gråzon mellan privat och offentligt och hur man som journalist bör förhålla sig till de olika sfärerna. Endast en respondent anser att gränsen är knivskarp på dennes redaktion, då man verkar ha en klar uppfattning om vad sociala medier bör användas till på den här specifika redaktionen.

Sofie Engström Thina Grotmark
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.