Sluten societetsborg eller trygg fristad?

En studie kring människors upplevelser av trygghet och Eriksberg

thumbnail of 660-1

Abstract Titel: Sluten societetsborg eller trygg fristad? Författare: Emma Karlsson & Jani Korhonen Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistisk och masskommunikation vid Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Karin Fogelberg Sidantal: 35 exkl. bilagor Uppdragsgivare: Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Syfte: Vårt syfte är att, ur ett trygghetsperspektiv, undersöka hur människor som på olika sätt har erfarenhet av Eriksberg upplever området där. Metod och material: 5 stycken kvalitativa djupintervjuer med personer som har koppling till Eriksberg, intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och spelades in med bandspelare, varefter de transkriberades till text. Huvudresultat: Våra resultat visar att Eriksberg är ett område som upplevs som modernt och tryggt, men samtidigt också som en form av segregation, då endast vissa har råd att bo där. De visar även att arkitekturen spelar en roll för människors upplevelse av trygghet, bland annat att de känner sig mer trygga med ökad belysning. Nyckelord: Trygghet, kommunikation, arkitektur, Eriksberg, semiotik

Emma Karlsson och Jani Korhonen
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.