Tidningen Sverigekontakt

En tidning med fokus på det svenska språket och den svenska kulturen

thumbnail of 741-1

Titel: Tidningen Sverigekontakt – En tidning med fokus på det svenska språket och den svenska kulturen Författare: Claes Johansson Uppdragsgivare: Riksföreningen Sverigekontakt Kurs: Examensarbeteete i Medie_ och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2010 Handledare: Jan Strid Sidantal: 42 Syfte: Syftet med studien är att göra en undersökning bland tidningsläsarna om vilka möjligheterna till förändring är som kan bidra till att skapa en attraktivare och mer tilltalande tidning för sin målgrupp. Metod: Kvalitativa intervjuer av 6 läsare samt en kvantitativ innehållsanalys av de 4 senaste tidningarna. Totalt 57 artiklar. Material: Djupintervjuer med tidningsläsarna samt innehållsanalys av tidning. Huvudresultat: Jag kan efter sammanställda resultat konstatera att utformningen har betydelse för hur engagerad publiken blir kring mediet. En förändring av tidningen är nödvändig för dess existens för att på sikt bredda sig även i sitt innehåll så att den tilltalar även den yngre läsaren. En tänkbar målgrupp är unga läsarstudenter med intresse för utbildning inom det svenska språket samt vår kultur. I dagsläget bör tidningen bättre målgruppsanpassas till den primära målgruppen tidningen har idag. Detta innebär att förändringar bör ske för en mer lättläst tidning. Genom att skapa en mer luftigare layout, med tydligare typsnitt, bättre bildmaterial, använda underrubriker samt sprida ut materialet på fler sidor. Ett önskemål, värt att ta i beaktning är en högre frekvens i utgivningen, från nuvarande 4 nummer per år till 6 nummer. Detta som en i raden av åtgärder för skapa ett större intresse för tidningen och deras Riksföreningen Sverigekontakts arbete.

Claes Johansson
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.