Två sidor av Angered och en liten spalt

En kvalitativ studie om ungdomars förhållningssätt till medier på uppdrag av Sveriges Radio

thumbnail of 735-1

Titel: ”Två sidor för Angered och en liten spalt” En kvalitativ studie om ungdomars förhållningssätt till medier på uppdrag av Sveriges Radio. Författare: Cecilia Pettersson, Maria Skoglund och Linn Warg Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2010 Handledare: Ingela Wadbring Uppdragsgivare: Sveriges Radio Stockholm. Kontaktperson: Ingrid Östlund, Chef Publik & Omvärld. Sidantal och ord: 62 sidor, exklusive bilagor. Totalt 19031 ord Syfte: Syftet är att studera individuella och strukturella faktorers betydelse för ungas förhållningssätt till medier. Metod och material: En kvalitativ metod i form av fyra fokusgruppsintervjuer med totalt 18 ungdomar. Huvudresultat: Studien visar att både strukturella och individuella faktorer har betydelse för ungas förhållningssätt till medier. Det finns dock en likvärdig tillgång till medier oavsett social klass. Det kan däremot konstateras att klasstillhörighet har betydelse för användningen och värderingen av medier. Strukturella faktorer som kompisgäng, familjeförhållanden och boendeområden har betydelse för vad man tar del av. Föräldrar spelar en avgörande roll, då de överför sitt kulturella kapital och sina medievanor till sina barn. Här har även etniskt härkomst visat sig ha en betydande roll i ungdomarnas värdering av medier. Man värderar medier olika beroende på kulturell och historisk bakgrund. Samtidigt har individuella faktorer som intresse och behov betydelse för användning och värdering av medier och utbud. Har man ett personligt intresse för nyheter och information värderas det högre och man tar del av det i större utsträckning. Det framgår i studien att ungdomarnas värdering hänger ihop med vilka medier de använder i vardagen, då resultaten visar att ungdomarna ofta litar på de medier de använder mest.

Cecilia Pettersson, Maria Skoglund och Linn Warg
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.