Vad säger kvinnan i båten?

En studie om livsstil, medieanvändning och kvinnor

thumbnail of 738-1

Titel: Vad säger kvinnan i båten? En studie om kvinnor, livsstil och medieanvändning. Författare: Johanna Pihl & Hanna Wekell Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2010 Handledare: Marie Grusell Uppdragsgivare: Ampersand AB. Kontaktperson: VD Tatiana Butovitsch Temm Antal ord: 18000 Syfte: Syftet med studien är att se om det går att utröna karaktärer i hur medieanvändning ser ut bland kvinnor, som har eller har haft fritidsbåt. Metod: En kvalitativ studie med utgångspunkt i den medieetnografiska forskningen. Material: Materialet utgörs av transkriberingarna från djupintervjuer med sju stycken kvinnor. Huvudresultat: Studien visar att det går att utröna karaktärer bland kvinnor som har eller har haft fritidsbåt. Vi ser likheter och olikheter i vad som betonas som viktigt vad gäller livsstil, detta går i sin tur att koppla till deras medieanvändning. Ur detta går det att utröna karaktäre. De mönster vi kunnat se, är att kvinnornas intressen och yrken genomsyrar deras medieanvändning. Vi ser inga tendenser på att båtlivet har någon större betydelse för deras medieanvändning.

Johanna Pihl och Hanna Wekell
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.