Västanvind -En frisk eller en lätt bris

En studie om attityd, kunskap ochbeteende i förhållande till vindkraft

thumbnail of 776-1

Titel: Västanvind – En frisk eller en lätt bris, En studie om attityd, kunskap och beteende i förhållande till vindkraft Författare: Carolin Lennartsson och Linnea Rosell Uppdragsgivare: Västanvind (Göteborg Energi och Din El) Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborg universitet Termin: Hösttermin 2011 Handledare: Gabriella Sandstig Antal ord: 11678 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka attityder hos invånare i Göteborgs kommun samt dess kunskap rörande vindkraft. Av den information som utkristalliseras ska vi utröna om informanterna vill ta del av information angående vindkraft och i så fall var denna information bör finnas. Vi ämnar också undersöka om den bakomliggande organisationen har någon inverkan då det kommer till beslutsfattande i frågor om vindkraft och i så fall hur. Metod: Kvalitativ studie med djupintervjuer. Material: Analys av djupintervjuer med tolv informanter. Huvudresultat: Samtliga informanter är positivt inställda till förnyelsebar energi, och då främst vindkraft. Dock har de olika infallsvinklar som gör att de antingen är beredda att köpa vindkraftsandelar, eller inte är det. De har vidare också olika kunskapsnivåer, vilket påverkar dess förmåga att kunna agera i miljöfrågan. Majoriteten önskar ta del av mer information, där de möjliga kunderna önskar en mer grundläggande nivå. Både de som är kunder idag och de möjliga kunderna vill ha saklig information där det tydligt framgår hur det fungerar, samt kostnaderna. Även är det av vikt att den bakomliggande organisationen tydligt profileras, vilket gör att trovärdigheten stärks.

Carolin Lennartsson och Linnea Rosell
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.