“Viktigt att vara uppdaterad, inte hänga efter och bli en grottmänniska”

En kvalitativ studie om gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion via digitala nyhetsplattformar.

thumbnail of 1101

Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion, specifikt inriktat på nyheter från digitala plattformar. Målet med studien är att få en bättre förståelse för, och en indikation på hur, ungas nuvarande konsumtion av nyheter ser ut.

Teori: Uses & gratifications theory och Selective exposure theory.

Metod: Kvalitativ studie med fokusgrupper.

Material: Tre fokusgrupper med 4-6 personer i varje, i åldrarna 18​–​19 år.

Resultat: De flesta mönster som har framkommit i studiens resultat går att koppla till både tidigare forskning och studiens två valda teorier. Det går att skönja en bild som visar att dagens ungdomar ofta konsumerar nyheter efter intresse, samt har ett stort behov av nyheter som på något sätt berör dem själva som exempelvis lokala nyheter. De är mest intresserade av sådan information som de själva på något sätt kan ha användning av, till exempel i sociala sammanhang. De har en relativt ömsesidig attityd till nyhetsförmedling via digitala plattformar, då de menar att de gratisnyheter som når dem slumpmässigt via sociala plattformar är tillräcklig information. De menar att de inte har något behov av de nyheter som går att nå via betalprenumerationer.

Julia González och Malin Kjellqvist
MKV, Examensarbete , ht19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.