Kategoriarkiv: MKV-Magisteruppsats

Imagine

Abstract Titel: IMAGINE- en plats i cyberspace för miljöintresserade lärare och elever Författare: Helene Lindström Handledare: Jan Strid Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap påbyggnadskurs D Termin: VT 2007 Syfte: Undersökningens syfte är att ta reda på vilka attityder och dominerande föreställningar, eller uppfattningar, som gymnasieungdomar har vad gäller frågor om miljö och hållbar utveckling Metod: En kvantitativ enkätundersökning Material: Gymnasieungdomar i åldern 16-19 år Resultat: Undersökningen visar att ungdomars intresse för frågor om miljö och social rättvisa har ökat kraftigt sedan år 2005. Ungdomarna tror själva att de kommer att bli ännu mer intresserade om några år. Ungdomar tycker att miljöfrågan är mycket viktig och de tror att det kommer att vara den viktigaste frågan om tio år. Trots detta har få av dem sökt information om miljö på Internet eller annat sätt. Störst inverkan på hur intresserade ungdomar är av miljöfrågor tycks familjen ha. Tidigare forskning har visat att det finns brister i svenska skolans utbildning i hållbar utveckling. Lärare tycker att frågan om hållbar utveckling är viktig och de är intresserade av att undervisa om den, men de saknar själva relevant och aktuell utbildning, nytt undervisningsmaterial, stöd uppifrån samt forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. En av de viktigaste slutsatserna i den här undersökningen är således att det finns ett behov av en extern aktör som kan arbeta för samt bilda opinion kring frågan om lärarnas utbildning i hållbar utveckling, bidra med utbildningsmaterial samt erbjuda lärare det forum som de efterfrågar. Genom att göra det kan man nå ut till ungdomar där de är mest tillgängliga för utbildning kring hållbar utveckling- i skolmiljön. Nyckelord: hållbar utveckling utbildning miljö social rättvisa

Blogging – a Democratic Movement of Citizen Involvement or a Global Mass Attempt of Communal Self-Absorption?

Titel: Blogging – a Democratic Movement of Citizen Involvement or a Global Mass Attempt of Communal Self-Absorption? Författare: Moritz Gombert Termin: Påbyggnadskursen, vårterminen 2007 Abstract: Blogging has become a global mass phenomenon with a currently estimated total number of 70 million registered weblogs worldwide. The development of free blog software has tremendously lowered the barriers for mass amateur publishing. This study seeks to investigate the blogging phenomenon. Critiques refer to blogging as a collaborative form of navel gazing with little use to anyone but the self-important author. Others consider blogging an upcoming democratic mass movement of citizen involvement that has the potential to create a more egalitarian form of mass communication. This study comes to the conclusion that the average blogger is motivated to blog by less spectacular and rather mundane social reasons. As a matter of fact the analysis has often suggested the existence of parallels between blogging and offline forms of social interaction. Most of the recent discussion about blogging is focused on the so-called “A-list”. The A-list is a common term used to refer to the most popular weblogs. However the overwhelming majority of blogs are written by the average citizen. From the recently estimated 70 million weblogs worldwide only very few make it on the A-list. It is the private journal blog that represents the essential backbone of the blogosphere. This thesis seeks to illuminate the question of why people maintain weblogs. It is thereby focused on less frequently visited weblogs written by average citizens in journal style. Concerning methodology this thesis employs a qualitative research approach based upon online interviews that were conducted in German speaking countries. Both primary research and secondary research were used in order to illuminate the research subject. The former type of research is embodied by eight qualitative online interviews while the latter type is represented by the technical literature. The results of the interviews were analyzed in the context of the literature research’s findings. The analysis brought to light that bloggers are neither self-important narcissists nor does blogging represent a global movement of democratic self-expression. Rather blogging is motivated by diverse social motives that are rather mundane and unspectacular. For instance, some bloggers used their blogs for emotional relieve while others engaged with blogging to meet new friends or to work on issues of identity. Most of the time community feelings were only described as relevant in cases where the blogger was interacting with his or her “community“.

Schenker information

Abstract Titel ”Schenker information” – En kvalitativ studie av intern- kommunikationen mellan Schenker och de chaufförer som kör åt Schenker. Författare Pierre Delang Kurs Påbyggnadskurs, D – nivån Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2007 Intern handledare Monica Löfgren Nilsson (Göteborgs universitet) Uppdragsgivare Bo Hallams (Informations chef, Schenker Sverige) Syfte Är att kartlägga och skapa en djupare förståelse för hur intern-kommunikationen mellan Schenkers ledning och de chaufförer som kör åt Schenker ser ut och fungerar, samt vilken betydelse det har för chaufförerna när det gäller att känna tillhörighet till Schenker. Metod Kvalitativ metod Material Tolv samtalsintervjuer samt fem informantintervjuer. Huvudresultat Den information som når ut till chaufförerna är oftast arbetsrelaterad information. Fraktsedlar och transportledaren är de mest tydliga kommunikations kanalerna. Mobiltelefon, mobitext och komradion är andra kommunikations kanaler som de använder sig mer frekvent av. När det gäller Schenker information så är detta svårt att nå enligt respondenterna själva. Detta mycket på grund av att de inte upplever en tydlig kanal för var man kan vända sig för att få sådan information. Respondenterna tycker att det är viktigt att kunna få information som berör Schenkers mål och visioner, detta stärker tillhörigheten. Att en tydlig profilering, när det gäller kläder och bilar, stärker identiteten, det var de flesta respondenter överens om. Som önskemål för att kunna hämta upp information på så tyckte man att facket var det bästa alternativet, men anslagstavlan nämndes också som ett bra alternativ. Även mobitext nämndes som ett bra alternativ för att kunna ta del av information som Schenker vill nå ut med.

SVT och mångfalden i rutan

Abstract Titel SVT och mångfalden i rutan – en kvalitativ innehållsanalys av SVT Västs produktioner ur ett mångfaldsperspektiv Författare Mariana Soriano Kurs Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin VT 2007 Syfte Syftet med denna undersökning är att utvärdera om mångfalden i SVT Västs produktioner efter säsongen 2002/2003 har utvecklats och är representativ enligt SVT:s policy för etnisk och kulturell mångfald 2006. Metod Den forskningsmetod som har använts kallas för Ethnographic Content Analysis, ECA. ECA är en kvalitativ innehållsanalys där syftet är att upptäcka och beskriva på vilket sätt ett undersökningsobjekt framställs i olika medietexter. ECA används med fördel när man vill upptäcka och kartlägga ett fenomen systematiskt och på djupet. Material Åtta program producerade av SVT Väst säsongerna 2002/2003 och 2006/2007: Debatt SVT1 18 mars 2003 kl. 22.00 Mat/Tina SVT1 3 mars 2003 kl. 21.30 Diggiloo SVT1 25 oktober 2002 kl. 20.00 Filmkrönikan SVT2 30 januari 2003 kl. 22.30 Rebellen SVT1 18 oktober 2006 kl. 19.00 Tinas kök SVT1 14 september 2006 kl. 20.00 Doobidoo SVT1 27 oktober 2006 kl. 20.00 Filmkrönikan SVT2 23 november 2006 kl. 22.30 Huvudresultat Resultaten av denna undersökning visar att ungefär 4/5 av de medverkande i SVT Västs produktioner är av svensk etnisk tillhörighet. Resten av de medverkande är av annan etnisk tillhörighet. Detta resultat är en god representativ bild av Sverige som helhet då SCB:s siffror visar att det är ungefär 17 procent av Sveriges befolkning som har utländsk bakgrund. Det program som lyckas bäst i representationen men även framställningen av de medverkande är Rebellen. I detta program får alla oavsett bakgrund eller kön komma till tals på lika villkor. I övriga program är de medverkande med annan etnisk tillhörighet med på villkoret att de just är av utländsk härkomst. Villkoret för medverkan i programmet är då inte det samma för alla parter.

Spionage på studenternas villkor?

Abstract Titel: Spionage p studenternas villkor? – Studenternas läsning av och uppfattning om studenttidningen den Götheborgske Spionen Författare: Ida Johansson Handledare: Monica Löfgren Nilsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Påbyggnadskurs, Vt 2007 Syfte: Syftet är att beskriva läsningen av studenttidningen Spionen och förklara den. Metod: Enkätundersökning Material: 550 slumpmässigt utvalda studenter i strategiskt valda ämnen, vars studentkår prenumererar på Spionen. Huvudresultat: Hälften av studenterna läser minst ett nr per termin av Spionen, den andra halvan läser den aldrig eller väldigt sällan. Det största skälet till att inte läsa Spionen är bristen på tillgänglighet och att man inte känner till den. Det finns inga starka negativa åsikter mot Spionens innehåll. Den största kritiken får den yttre formen utstå, tidningens form, färg och layout. Studenterna är överens om att man vill ha lokala nyheter i sin studenttidning. Allra starkast intresse visar man dock ”jobb och karriärmöjligheter efter studietiden”. Det finns två grupper av studenter. Den ena vill ha ett mer lättsamt innehåll och den andra efterfrågar mer seriösa och fördjupande artiklar. Det är främst yngre studenter och nybörjarstudenter som vill ha ett lättsamt innehåll. En möjlig förklaring är att med ökad ålder och ökat antal terminer på universitetet erhåller studenterna det intresse och den kunskap som krävs för att sätta sig in i ett tyngre innehåll. Bristen på studentkultur i Göteborg visade sig att ha en viss påverkan för läsintresset för Spionen och studentfrågor.

Tabloid=Tabloidisering?

Abstract Författare:! Katarina Clendinning Titel: Tabloid=Tabloidisering? Kurs: Påbyggnadskursen (D) för medie- och kommunikationsvetenskap. Göteborgs Universitet Termin: HT 2007 Syfte: Har morgontidningarnas framsida förändrats i och med övergången till tabloidformat? ! 1. Har strukturen förändrats på förstasidorna på morgontidningarna efter övergången till ! ! tabloid? ! 2. Har utformningen av det redaktionella materialet på förstasidan förändrats i och med ! ! formatförändringen? ! 3. Har förstasidans redaktionella innehåll förändrats? Metod: Kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys av huvudnyheterna på varje framsida. Material: Storstadsmorgontidningarnas framsidor före och efter tabloidiseringen av del 1, vecka 11 år 2003 och 2006, av Göteborgs Posten, Dagens Nyheter samt Sydsvenska Dagbladet. Huvudresultat: Studien visade att alla tre tidningarna uppvisar tendenser mot det tabloidiserade hållet. Dessa tendenser visade sig bland annat i att strukturen förändrats i och med övergången. Antal redaktionella objekt på framsidan minskade, liksom antalet annonser. Kompositionen mellan text och bild har förändrats och resultatet visar att komposition rubrik/bild har ökat. Tidningarna domineras av lokala och regionala nyheter, främst om nöje. Bilder med fokus på personer har ökat och användande av personnamn ökade liksom tilltal i rubrikerna. Textanalysen visade att efter formatförändringen strukturerade om huvudnyheten i en mall som oftast inte förekom vid fullformat. Mallen innebar en återkommande komposition av rubrik, text och bild. Dessutom använde man sig av layout-tekniker som färgval av ord i rubriken. Textanalysen och den kvantitativa innehållsanalysen visade att huvudnyheterna oftast inte innehöll ett typiskt tabloidiseringsämne. Detta innebär att man inte försöker locka in läsaren med detta. Dock visar tendensen att förekomsten av flera tabloidiseringsämnen har ökat. Om de tendenserna fortsätter kommer morgontidningarna att leva upp till det man kallar för tabloidiserade tidningar inom en snar framtid.

Bilen i tidningen

Titel Bilen i tidningen. Om hur bilens miljöpåverkan behandlas i dagstidningstext. Författare Helena Fernández Kurs Breddad magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2007 Syfte Att beskriva hur Dagens Nyheter under 2006 skrev om bilismens miljöpåverkan. Metod Kvalitativ innehållsanalys Material Ett totalurval av journalistiken om bilismens miljöpåverkan i Dagens Nyheter under 2006, sammanlagt 40 texter. Huvudresultat Den grundsyn som genomsyrar Dagens Nyheters miljöjournalistik är den ekologiska moderniseringen. Klimathotet och koldioxidproblemen nämns i majoriteten av de texter som undersökts, men den bild som förmedlas är sammantaget att läget är under kontroll, och att tekniken hela tiden utvecklar nya lösningar. Den kulturella hegemoni som dominerar ger mycket begränsat utrymme för alternativa sätt att betrakta världen. Verkligheten beskrivs ur bilistens perspektiv och bilbranschens företrädare är de som allra oftast får komma till tals. Bilismens påverkan för miljön för andra än bilister behandlas knappast alls. Nyckelord Den ekologiska moderniseringen, hegemoni, medielogik, koldioxid, bilism, miljöpåverkan.

Expertkommentatorer

Titel: Expertkommentatorer – en kvantitativ innehållsanalys om hur den politiska tolkande journalistiken såg ut ett år innan valet 2006 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Författare Lady-France Mulumba Handledare Monica Löfgren-Nilsson Kurs D-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den politiska tolkande journalistiken i kommentatorform såg ut i svensk morgonpress år 2005, ett år innan senaste valet. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Materialet består av nummer från tre olika dagstidningar: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Det består av vad som har skrivits i dessa tidningar under 2005, alltså ett år innan valet. Det totala antalet artiklar uppgår till 348 stycken; 134 från DN, 109 från Svenskan och 105 från GP. Resultat Expertkommentatorerna fokuserade ofta först och främst på valrörelsen i dagspressen år 2005. Frågor gällande politiska beslut och idéfrågor var också viktiga. Dessa journalister fokuserar inte som det förväntas enbart på nutid och det som kommer att hända i framtiden utan också på partipolitiska frågor. Och att dessa frågor kommer mest i samband med kommande händelser. Av de personer/partier som förekommer är det dåvarande statsministern som person och Moderaterna när det gäller politiska partier som är mest framträdande. Dessa värderas oftast som neutrala, ifrågasättande och inkompetenta. Politiker får ibland komma till tals och ibland inte. Expertkommentatorerna använder sig av orsaker för att tolka politiken, liksom av mycket spelgestaltning. De lägger inte så stor vikt på framtidsprognoser och använder sig mycket av konsekvenser för det som kommer att komma. Expertkommentatorerna använder sig av tolkningsmarkörer genom att visa att de bara är tolkande.

Internkommunikation och organisationsidentitet

Titel: Internkommunikation och organisationsidentitet – och relationen dem emellan. En kvantitativ undersökning av internkommunikationen och organisationsidentiteten inom Primärvården Göteborg Författare: Sofia Øberg Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: VT2007 Antal sidor: 53 (ex. bilagor) Syfte: att beskriva och analysera hur internkommunikationen ser ut inom en stor och hierarkisk organisation, och förhållandet mellan internkommunikation och organisationsidentitet. Metod: Kvantitativ (enkätundersökning) Material: 203 enkätsvar från anställda inom Primärvården Göteborg Huvudresultat: Resultatet visar att internkommunikationen inom Primärvården Göteborg varken fungerar speciellt bra eller dåligt. De flesta anser sig vara välinformerade, även om många inte har god kännedom om organisationen. De anställda föredrar information från närmaste chef, möten och kollegor, och det är också dessa kanaler man har störst tillit till information ifrån. Det verkar inte finnas någon enhetlig organisationsidentitet för hela Primärvården Göteborg, utan de anställda identifierar sig och känner mest gemenskap med den enhet de arbetar vid. Resultatet visar vissa tendenser till att hur man identifierar sig med organisationen i viss utsträckning påverkar hur man förhåller sig till internkommunikationen.

Hur nöjd får man vara?

Titel: Hur nöjd kan man vara? – En attitydundersökning av inställningen till intern information av anställda på SDF Tynnered Författare: Ognjen Dakic Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Termin: Vårterminen 2007 Handledare: Bengt Johansson Syfte: Syftet är att undersöka om de anställda medarbetarna på SDF Tynnered verkligen får intern information de behöver och vad de menar när de säger att de är nöjda dvs. missnöjda med den. Syftet är att undersöka vilken information dem får, varifrån och på vilket sätt samt att undersöka även vilken inställning de anställda har till intranät som informationskanal och dess eventuella implementering inom SDF Tynnered. Metod: Kvalitativ attitydanalys Material: 10 enskilda samtalsintervjuer Resultat: Vissa grupper av medarbetare verkar få den information de behöver. Vissa andra grupper verkar inte få tillräcklig mycket och inte heller den information de behöver. Äldreboende verksamheten har mest nöjda medarbetare medan Kultur & Fritid verksamheten har minst nöjda medarbetare, i likhet med NMI – enkäten. Det finns två huvudtyper av förhållningssätt till intern information bland medarbetarna: Det kritiska och Det icke kritiska. SDF Tynnereds interna information skulle kunna förbättras med differentierad och målgruppsanpassad information. Detta gäller i synnerhet den skriftliga informationen. Åtgärden skulle lätt och med fördel kunna genomföras med ett webbaserat intranät som SDF Tynnered rekommenderas att implementera. Nyckelord: intern information, internkommunikation, informationskanaler, intranät, NMI, SDF Tynnered, kvalitativ attitydundersökning.