Kategoriarkiv: MKV-Magisteruppsats

Bilen i tidningen

Titel Bilen i tidningen. Om hur bilens miljöpåverkan behandlas i dagstidningstext. Författare Helena Fernández Kurs Breddad magisterkurs i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2007 Syfte Att beskriva hur Dagens Nyheter under 2006 skrev om bilismens miljöpåverkan. Metod Kvalitativ innehållsanalys Material Ett totalurval av journalistiken om bilismens miljöpåverkan i Dagens Nyheter under 2006, sammanlagt 40 texter. Huvudresultat Den grundsyn som genomsyrar Dagens Nyheters miljöjournalistik är den ekologiska moderniseringen. Klimathotet och koldioxidproblemen nämns i majoriteten av de texter som undersökts, men den bild som förmedlas är sammantaget att läget är under kontroll, och att tekniken hela tiden utvecklar nya lösningar. Den kulturella hegemoni som dominerar ger mycket begränsat utrymme för alternativa sätt att betrakta världen. Verkligheten beskrivs ur bilistens perspektiv och bilbranschens företrädare är de som allra oftast får komma till tals. Bilismens påverkan för miljön för andra än bilister behandlas knappast alls. Nyckelord Den ekologiska moderniseringen, hegemoni, medielogik, koldioxid, bilism, miljöpåverkan.

Expertkommentatorer

Titel: Expertkommentatorer – en kvantitativ innehållsanalys om hur den politiska tolkande journalistiken såg ut ett år innan valet 2006 i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Författare Lady-France Mulumba Handledare Monica Löfgren-Nilsson Kurs D-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den politiska tolkande journalistiken i kommentatorform såg ut i svensk morgonpress år 2005, ett år innan senaste valet. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Materialet består av nummer från tre olika dagstidningar: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Det består av vad som har skrivits i dessa tidningar under 2005, alltså ett år innan valet. Det totala antalet artiklar uppgår till 348 stycken; 134 från DN, 109 från Svenskan och 105 från GP. Resultat Expertkommentatorerna fokuserade ofta först och främst på valrörelsen i dagspressen år 2005. Frågor gällande politiska beslut och idéfrågor var också viktiga. Dessa journalister fokuserar inte som det förväntas enbart på nutid och det som kommer att hända i framtiden utan också på partipolitiska frågor. Och att dessa frågor kommer mest i samband med kommande händelser. Av de personer/partier som förekommer är det dåvarande statsministern som person och Moderaterna när det gäller politiska partier som är mest framträdande. Dessa värderas oftast som neutrala, ifrågasättande och inkompetenta. Politiker får ibland komma till tals och ibland inte. Expertkommentatorerna använder sig av orsaker för att tolka politiken, liksom av mycket spelgestaltning. De lägger inte så stor vikt på framtidsprognoser och använder sig mycket av konsekvenser för det som kommer att komma. Expertkommentatorerna använder sig av tolkningsmarkörer genom att visa att de bara är tolkande.

Internkommunikation och organisationsidentitet

Titel: Internkommunikation och organisationsidentitet – och relationen dem emellan. En kvantitativ undersökning av internkommunikationen och organisationsidentiteten inom Primärvården Göteborg Författare: Sofia Øberg Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: VT2007 Antal sidor: 53 (ex. bilagor) Syfte: att beskriva och analysera hur internkommunikationen ser ut inom en stor och hierarkisk organisation, och förhållandet mellan internkommunikation och organisationsidentitet. Metod: Kvantitativ (enkätundersökning) Material: 203 enkätsvar från anställda inom Primärvården Göteborg Huvudresultat: Resultatet visar att internkommunikationen inom Primärvården Göteborg varken fungerar speciellt bra eller dåligt. De flesta anser sig vara välinformerade, även om många inte har god kännedom om organisationen. De anställda föredrar information från närmaste chef, möten och kollegor, och det är också dessa kanaler man har störst tillit till information ifrån. Det verkar inte finnas någon enhetlig organisationsidentitet för hela Primärvården Göteborg, utan de anställda identifierar sig och känner mest gemenskap med den enhet de arbetar vid. Resultatet visar vissa tendenser till att hur man identifierar sig med organisationen i viss utsträckning påverkar hur man förhåller sig till internkommunikationen.

Hur nöjd får man vara?

Titel: Hur nöjd kan man vara? – En attitydundersökning av inställningen till intern information av anställda på SDF Tynnered Författare: Ognjen Dakic Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Termin: Vårterminen 2007 Handledare: Bengt Johansson Syfte: Syftet är att undersöka om de anställda medarbetarna på SDF Tynnered verkligen får intern information de behöver och vad de menar när de säger att de är nöjda dvs. missnöjda med den. Syftet är att undersöka vilken information dem får, varifrån och på vilket sätt samt att undersöka även vilken inställning de anställda har till intranät som informationskanal och dess eventuella implementering inom SDF Tynnered. Metod: Kvalitativ attitydanalys Material: 10 enskilda samtalsintervjuer Resultat: Vissa grupper av medarbetare verkar få den information de behöver. Vissa andra grupper verkar inte få tillräcklig mycket och inte heller den information de behöver. Äldreboende verksamheten har mest nöjda medarbetare medan Kultur & Fritid verksamheten har minst nöjda medarbetare, i likhet med NMI – enkäten. Det finns två huvudtyper av förhållningssätt till intern information bland medarbetarna: Det kritiska och Det icke kritiska. SDF Tynnereds interna information skulle kunna förbättras med differentierad och målgruppsanpassad information. Detta gäller i synnerhet den skriftliga informationen. Åtgärden skulle lätt och med fördel kunna genomföras med ett webbaserat intranät som SDF Tynnered rekommenderas att implementera. Nyckelord: intern information, internkommunikation, informationskanaler, intranät, NMI, SDF Tynnered, kvalitativ attitydundersökning.

In whose interest?

Abstract Titel: In whose interest? A study of journalists’ view of their responsibilities and possibilities within the main stream press in Sri Lanka. Author: Anna Bolin Supervisor: Phil. Dr. Ingela Wadbring Course: Master Course, Media and Communication, Spring 2006 Aim: The aim is to investigate the journalists’ image of what role the press should have and could have in the Sri Lankan society. Method: Eighteen in-depth interviews with journalists (news editors and reporters) at six main stream newspapers in all three languages in Colombo, Sri Lanka. Three state-owned newspapers; The Dinamina, Thinakaran and Daily News. Three private newspapers; Lankadeepa, Virakesari and The Sunday Leader. Main result: Generally the journalists expressed the same opinion of the press as formulated in the policy documents they are said to follow; the Code of Ethics and the Media Charter. These stresses the press should be sensitive to the needs of the reader, work in the public interest, take social responsibility and generally uphold a high international standard. This is the ideal role the press should have in the society, though the reality looks different. Some of the journalist, especially working in the state owned newspaper thought they were rather working in the interest of the politicians than the public. Many also do not think they are taking social responsibility they could. When it comes to what role they could have the picture is more scattered. The interpretations and examples of what it means to work in the public interest and to take responsibility. Also the obstacles differed between the newspapers. This could be a political agenda, threats, lack of access to correct information, a strong tradition of self-censorship, appointments of unqualified personnel, early deadlines and a tradition of “telephone journalism”. This raises problematic aspects of a free and independent press, which is seen as necessary if it ought to work for a democratic process. To sum up, there were several issues that need to be highlighted and brought into discussion in the news room, such as community feelings or the definition of truth. There is also an urgent need about how rather than why public interest and social responsibility is taken. Finally there is also a need for a raised understanding and discussion about the public’s wants and needs.

Ett klimat för miljönyheter?

Titel Ett klimat för miljönyheter? Miljöjournalistiken i Rapport 2006 Författare Christoffer Bremefors Kurs Påbyggnadskursen i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2007 Syften Den kvantitativa innehållsanalysens syfte är att undersöka hur televisionens miljöjournalistik såg ut i Rapport år 2006, vilket är en uppföljning av två tidigare studier som har gjorts vid JMG – Gröna nyheter (1996) av Monika Djerf Pierre samt Frågan som försvann? (2000) av Axelsson och Pettersson. Den kvalitativa textanalysens syfte är att undersöka vilka narrativ som förekommer i nyhetsinslag om klimatfrågan i Rapport år 2006, samt om och i så fall hur detta kan leda till en hegemonisk representation av en specifik miljöideologi. Metoder Kvantitativ innehållsanalys respektive kvalitativ textanalys Material Den kvantitativa innehållsanalysen bygger på ett totalurval av miljöinslagen i Rapports huvudsändningar år 2006. Den kvalitativa textanalysen bygger på ett urval av miljöinslag som behandlar klimatfrågan och är hämtade från ovanstående urval. Huvudresultat Den kvantitativa innehållsanalysen: Miljöjournalistikens dagordning har generellt sett inte genomgått några omvälvande förändringar sedan år 2000, men visar tecken på att ha förstärkt den ”privatisering” av miljöfrågan som har observerats av tidigare studier. Miljöfrågan är etablerad och normaliserad på den miljöjournalistiska dagordningen, och miljöjournalistiken har gått mot att alltmer ta upp allmänna miljöproblem och -frågor på dagordningen. Dessutom har miljöjournalistiken, i överensstämmelse med journalistiken i allmänhet, gått mot en rapportering som alltmer fokuserar på att beröra publiken. Detta åstadkoms främst genom en personifiering av nyheterna, vilket bidrar till privatiseringen av miljöfrågan. Den kvalitativa textanalysen: Klimatfrågans narrativ i Rapport år 2006 inrymmer endast delvis en kommersialiserad miljöjournalistik. Vissa faktorer stämmer väl överens med en ökad kommersialisering, medan andra är traditionella uttryck för public service-journalistik, vilket stämmer med den svenska TV-journalistiken generellt. I narrativen dominerar de marknadsorienterade miljöideologierna, samtidigt som de kritiska knappt förekommer alls. Narrativen är inte kritiska till miljöideologierna, utan dessa är den naturliga vägen. På så sätt kan man se inslagen om klimatfrågan som de dominerande miljöideologiernas hegemoniska instrument. Slutsatsen är att den ekologiska moderniseringen förefaller premieras i inslag om klimatförändringarna.

Svart på rosa

Abstract Titel: Svart på rosa Författare: Christian Johansson och Lotta Josefson Handledare: Magnus Fredrikson Kurs: Påbyggnadskursen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2006 Syfte: Att undersöka hur företag skildras i ekonomimedia med avseende på företags ansvar och företagens roll i samhället. Frågeställningar: Vilka olika typer av ansvar är huvudfokus i innehållet när företag skildras och hur ges de olika typerna av ansvar uppmärksamhet i förhållande till varandra? Vilka sakområden kopplade till företag och deras verksamhet skildras och hur ges de olika sakområdena uppmärksamhet i förhållande till varandra? Material och metod: En kvantitativ innehållsanalys av artiklar och notiser från Dagens Industri publicerade under åren 2004-2006 Huvudresultat: I det undersökta materialet skildras företag genomgående med ett ekonomiskt huvudfokus och ekonomiska sakområden förekommer i en dominerande utsträckning i enheterna. Också juridik förekommer i enheterna, men i en mycket begränsad andel. Detta innebär att materialet speglar en syn på företagens ansvar som i huvudsak ekonomiskt och i viss mån juridiskt, medan skildringar av företags etiska och filantropiska ansvar är frånvarande. Synen på företagens roll i samhället som skildras är att företag ska gå med ekonomisk vinst och leverera de produkter och tjänster som kunderna vill ha samt följa de lagar som finns.

Från politisk arena till lokal marknadsplats.

Titel: Från politisk arena till lokal marknadsplats: En studie av den borgerliga landsortspressens lokala innehåll 1927-2007 Författare: Diana Jacobsson Kurs: Påbyggnadskursen, Medie- och kommunikationsvetenskap Handledare: Monika Djerf-Pierre Termin: Vårterminen 2008 Syfte: Studien avser att besvara frågan vad som fokuseras i landsortspressens lokala rapportering och hur utvecklingen rörande det lokala innehållet har sett ut under perioden 1927-2007 Metod: Etnografisk, kvalitativ textanalys Material: De lokala morgontidningarna Barometern, Borås Tidning, Jönköpings-Posten, Nya Wermlands-Tidningen, Sundsvalls Tidning, utgåvan den första onsdagen i februari vart tionde år 1927-2007, nio nummer av varje titel Huvudresultat: De lokala nyheterna i den borgerliga landsortspressen har utvecklats – från att under den första halvan av 1900-talet bestå av korta notiser som befinner sig i skuggan av artiklar som behandlar internationella och nationella händelser – till att tydligt dominera tidningarnas innehåll. Varje tidnings texter är på ett märkbart sätt en produkt av sin tid. Utifrån hur innehållet har förändrats under den undersökta perioden menar jag att tidningarna har gått från att vara ett partipolitiskt organ med ”global” blick och världshändelser i fokus – till att bli en produkt med en uppsjö av oförargliga lokala nyheter som verkar i marknadens tjänst.