Kategoriarkiv: Masteruppsats

thumbnail of ms23__isabell_janzon_the_medium_is_the_message

”The medium is the message”

Titel: ”The medium is the message” – en studie om vilka funktioner sociala medier fyller i användares liv
Författare: Isabell Janzon
Kurs: Examensarbete i medie-­ och kommunikationsvetenskap (30p)
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation.
Göteborgs universitet
Kurskod: MK2502
Termin: Vårterminen 2016
Handledare: Malin Sveningsson
Antal ord: 24938
Antal sidor: 89 inklusive bilaga och referenser
Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken funktion som olika sociala medier* fyller i användares liv. Används olika sociala medier* till olika ändamål och i så fall; på vilket sätt och varför?
Metod: Kvalitativa intervjuer
Material: Intervjuer med 9 respondenter
Huvudresultat: Studiens resultat har visat att olika sociala medier fyller olika funktioner för användare och dessa funktioner presenteras specifikt utifrån en typologi. Resultatet visar även att
de sociala mediernas olika egenskaper får påverkan för hur de används där faktorer som sociala konventioner som utvecklats på
de olika sociala medierna samt tekniska aspekter som upplevda algoritmer och ett kronologiskt nyhetsflöde visat sig få särskild betydelse.
Keywords: Sociala medier, sociala nätverkssajter, olika sociala medier, användarkultur, algoritmer, nyhetsflöde.

thumbnail of ms22-kimberly-akerstrom-2016-att-tala-mediernas-sprak

ATT TALA MEDIERNAS SPRÅK

Abstract
Uppsats/Examensarbete: 30 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Avancerad nivå
Termin/år: Vt 2016
Handledare: Nicklas Håkansson
Kursansvarig: Malin Svensson
Sidantal: 73
Antal ord: 27 063
Nyckelord: Medialisering, medielogik, politisk kommunikation.
Syfte: Att undersöka vilka tecken på anpassning till medielogik som förekommer i politiska debatter samt om det finns skillnader i hur olika partier förhåller sig till mediernas logik i sin kommunikation.
Teori: Medialisering, medielogik.
Metod: Kvalitativ textanalys.
Material: Politiska debatter från Agenda under våren 2016.
Resultat:
Det finns många inslag i debatterna som följer medielogiken och kan ses som en anpassning till den på medveten eller till viss del på omedveten nivå utifrån de fyra faserna av medialisering. Dessa förekommer i olika grad och uttrycks på olika vis. Det finns vissa skillnader mellan hur politiker använder sig av medielogiken som kan ses i förhållande till dynamiken mellan partierna. De uttrycks oftast utifrån vilka partier som samarbetar och om de befinner sig i maktposition eller ej. Partierna har dock mer gemensamt när det kommer till anpassning till medielogiken än vad som skiljer dem åt. Skillnaderna antas snarare bero mer på maktförhållandena mellan partierna än olika strategier, även om det finns vissa inslag som ”paketering” av kommunikationen i form av namn på förslag och begrepp som förekommer oftare inom Allianssamarbetet än inom regeringen eller övriga oppositionspartier.

thumbnail of MS21 Follow your instincts A. Waldenström 8808105681

FOLLOW YOUR INSTINCTS!

Titel: Follow your instincts! – en studie där utbildning i nyhetsvärdering analyseras
utifrån normativa demokratimodeller
Författare: Amanda Waldenström
Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap (30
hp) Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet
Termin/år: Vt-16
Handledare: Nicklas Håkansson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Antal ord/sidor: 30368/98
Syfte: Att kartlägga hur journalistutbildningarna presenterar begreppet nyhetsvärdering
samt journalistikens relation till begreppet demokrati för sina studenter. Detta för att
vidare söka svar på vilken demokratisyn som journalistutbildningarna därmed ger
uttryck för.
Metod: Tematisk innehållsanalys
Material: Kurs- och utbildningsplaner för journalistutbildningar med kandidatexamen
samt kurslitteratur och föreläsningar i urval.
Huvudsakligt resultat: Journalistutbildningarna utbildar studenterna i att
nyhetsvärdera så som journalister gör i praktiken och presenterar för studenterna att de
kan använda sin magkänsla för att göra detsamma. Journalistutbildningarnas
presentation av nyhetsvärdering indikerar en nyhetsvärdering som ger publikstyrd
information, vilket i sig är ett uttryck för demokratisynen procedurdemokrati.
Nyckelord: nyhetsvärdering, demokrati, journalistutbildning, professionalisering, tyst
kunskap, socialisering

thumbnail of 12-1

White Supremacy

Title White Supremacy – A study of Racial Representation in Brazilian Television News Media Author Malin Håkansson Teles Course Master Thesis in Media- and Communication Studies, Department of Journalism and Communication, University of Gothenburg Semester Spring semester of 2013 Tutor Malin Sveningson Number of pages 58 Purpose To examine how different races are represented in the television news program Jornal Nacional Method Quantitative content analysis and qualitative content analysis Material 52 episodes (one per week) of the Brazilian television news program Jornal Nacional, between 05.04.2012 and 01.04.2013. Main results Whites are gravely overrepresented as a race, while Browns are underrepresented and Blacks are marginally underrepresented (compared to the real population). Asians and Indigenous have statistically uncertain results. Whites tend to be represented in contexts and roles associated with power. Blacks and Browns however, tend to be represented in contexts and roles not associated with power. We can also note that certain roles appear to have a stronger connection to Offenders are associated with Browns and Blacks while Law Defenders are associated with Whites.

thumbnail of 13_0-1

Kommunikation i forskarbloggar

Title (Swedish) Kommunikation i forskarbloggar – En motivationsstudie bland forskare vid Göteborgs universitet Title (English) Communication in research blogs – A motivational study among researchers at the University of Gothenburg Author Maike Mohlin Tutor Annika Bergström Constituent Information department of the University of Gothenburg (Informationsenheten vid Göteborgs universitet) Course Master thesis in media and communications at the institution for journalism, media and communication at the University of Gothenburg Term Spring 2013 Pages/ word count 77/ 32211 words Objective To examine why researchers at the University of Gothenburg chose to blog in their role as a researcher Method Exploratory analysis of qualitative, semi-structured interviews Material Eleven interviews with blogging researchers from different fields at the University of Gothenburg, material gathered in spring 2012 Main results In the context of research communication blogs play an essential role for researchers for directly communicating with the public. A strong motivation for researchers to blog is that they can represent and create an image of themselves. Also the blog is used in several ways as a tool in the researchers’ daily work. Despite the fact that there are disadvantages with blogging, the researchers in the study find that it brings along far more advantages than disadvantages, which is why they keep blogging.

thumbnail of 14-1

Den användarskapade elden

Title The User Created Fire – Risks and Opportunities with Crisis Communication in Social Network Sites Author Charbel Sader Course Master Thesis in Media‐ and Communication Studies, Department of Journalism and Communication, University of Gothenburg Semester Spring semester of 2013 Tutor Nicklas Håkansson Number of pages 75 Purpose To find a deeper understanding of the digital media’s role in Swedish society in relation to crisis communication. Method Qualitative approach using focus group interviews Material Semi structured focus group interviews with a total of 18 participants in five groups. The focus group sessions were made during February, March and April 2012. Main results The main findings in this study are that users expect the communication flow in social network sites (SNS) during a crisis is to be a shortcut to information without a detour through organizations or traditional media. Although we find personal gratification, like interpersonal communication, quick information and sharing feelings and experience with others by using SNS during a crisis, users also tend to be hesitant about the credibility of the shared information. Alongside the user created content, we look to professional media experts and organizations as a guarantee for the veracity of the shared information. Users are at the same time increasingly disappointed when mainstream media in several cases has used social network sites as the main source for their news about various crisis situations conveying false images and rumors rather than facts.

thumbnail of 15-1

Köp med hjärtat!

Titel Köp med hjärtat! Författare Liza Olsson Kurs Examensarbete (kort master) i medie- och kommunikationsvetenskap Termin Vårterminen 2013 Handledare Orla Vigsø Sidantal, ord 85 sidor 39 065 ord Syfte Syftet är att ta reda på hur Fairtrade Sverige presenterar sig själva Metod Retorisk analys Material Tre annonser ur en reklamkampanj för Fairtrade Sverige, tre producentberättelser från Fairtrade Sveriges webbsida och tre intervjuer med tre Fairtrade ambassadörer. Totalt nio texter. Huvudresultat Huvudresultatet visar att Fairtrade Sverige som organisation inte vill stå i rampljuset utan väljer att kommunicera via produktmärkningen Fairtrade-märkt. De vill skapa uppmärksamhet kring märkningen och få konsumenter att bli medvetna om den och se den som ett alternativ. De vill dock inte tvinga konsumenterna att köpa Fairtrade-märkta varor utan organisationen förlitar sig på kundens egen moral och etik. Genom ambassadörerna (Fairtrade Fan Club) vill organisationen inspirera konsumenterna att göra ett etiskt val när de handlar. Märkningen ska ses som det enda tänkbara alternativet när konsumenten handlar. Det handlar återigen inte om att moralisera utan att lita på kundens goda omdöme och att hen vet vad som är rätt och fel. Fairtrade Sverige är istället en inspirationskälla för konsumentens engagemang. Organisationen kommer med fakta över den rådande situationen i de fattiga delarna av världen och hur konsumenten kan bidra till en positiv förändring.Genom producenterna och odlarna vill organisationen ett omdöme om sig som en räddande ängel som hjälper odlarna att bli självständiga. Producenterna ska inte ses som offer enligt Fairtrade Sverige. Istället är de hårt arbetande och hängivna människor som enbart vill få rättvist betalt för de varor de producerar och odlar och genom det få bättre livsvillkor.

thumbnail of 16-1

Identitetsskapande hos unga kvinnor genom sociala medier – med välbefinnandet i fokus

Titel: Identitetsskapande hos unga kvinnor genom sociala medier – med välbefinnandet i fokus Författare: Ester Fardell Kurs: Masteruppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Annika Bergström Antal ord: 19 897 Denna studie undersöker vad unga kvinnor har för uppfattningar om identitetsskapande i sociala medier och om de anser att det påverkar deras psykiska välbefinnande. Forskningsfrågorna avser att etablera hur unga kvinnor generellt ser på användningen av sociala medier, följt av vad de har för uppfattningar kring hur unga kvinnor skapar sig identitet(er) via sociala medier. Slutligen undersöker studien om de anser att identitetsskapande genom sociala medier har någon koppling till deras välbefinnande. Studien behandlar olika infallsvinklar där påverkansfaktorer i samhället, generella teorier kring socialt umgänge utanför och i sociala medier och hur det är att vara ung kvinna idag från ett feministiskt perspektiv i samband med kärnbegreppen för studien: Sociala medier, identitetsskapande och välbefinnande. Sociala medier klassas i denna uppsats utefter Nordicoms definition där sociala nätverk, communities, chattgrupper/diskussionsforum och bloggar ingår. En av de grundläggande teorier som har använts som utgångspunkt för identitetsbegreppet är Eriksons teori om identitet som en process där både tillhörighet och differentiering till andra människor är viktigt. Hall är också ett viktigt namn i sammanhanget; han teoretiserar identiteten som en del av nuläget, där historia, kultur och makt också har stor betydelse för identitetsskapandet. Definitionen på begreppet välbefinnande innefattar bland annat Dieners förklaring som sammanfattar välbefinnande som all påverkan på psykologiska, motiverande, beteendemässiga och kognitiva komponenter. Bordieus teori kring socialt kapital hör också hit, eftersom det går att koppla till välbefinnandet och identitetsskapandet genom det sociala kapitalet. Vad gäller unga kvinnor och identitetsskapande, utgår jag både ifrån Giddens som talar om identitetsskapande och utseende som väldigt nära sammanlänkat, men även ifrån Frost som utvecklar Giddens teori och menar att unga kvinnor tenderar att bli starkt påverkade av samhället och därmed är extra utsatta när det kommer till att skapa en identitet. Metoden som har använts för att ta reda på hur unga kvinnor uppfattar problematiken är av kvalitativ karaktär, där det är tankemönster och känslor hos de unga kvinnorna som eftersöks. För att urskilja detta har fyra gruppintervjuer genomförts bestående av ett mindre antal deltagare, två till tre personer, i varje grupp. Elva kvinnor i åldrarna 17-25 år deltog. De hade olika vanor av sociala medier, både gällande frekvens och vilka typer av sociala medier de använde. Detta undersöktes innan gruppintervjuerna hölls, då en grupp unga kvinnor som eventuellt skulle delta fick fylla i en enkät angående vanor och frekvens av sociala medier. Därefter valdes slutligen deltagarna ut. Deltagarna är både hög- och lågutbildade och kommer ifrån olika delar av Storgöteborg, det vill säga både från förorter och från stadskärnan. Denna information hade dock ingen betydelse för rekryteringsprocessen. Efter att en genomgång av tidigare forskning sammanställts, gjordes även ett antagande vilket var att det psykiska välbefinnandet hos unga kvinnor kan tänkas påverkas negativt av att hur de uttrycker sina identiteter genom text och bild och samtidigt tar del av andras via sociala medier. Detta bekräftades till viss del sedan av resultatet, då studien visar att det psykiska välbefinnandet hos unga kvinnor kan påverkas negativt. Dock fann det även positiva effekter. Trots att de unga kvinnorna i gruppintervjuerna uttrycker att det många gånger kan kännas stressande att överhuvudtaget figurera i sociala medier, visar det sig att de väljer att stanna kvar i dem istället för att gå ur eller avsäga sig medlemskap på olika sajter. Istället försöker de anpassa sin användning och aktivitet i sociala medier så att välbefinnandet inte påverkas negativt och så att de istället får bekräftelse. Det är dock svårt att styra hur andra använder de olika sociala medierna och även har de svårt att distansera sig de trender som dominerar där, vilka trender de känner sig tvingade att följa. Detta påverkar många gånger deras psykiska välbefinnande negativt enligt deras egen utsago, detta eftersom de tar del av oerhört mycket information via text och bild som berör kroppsideal eller sociala ideal om hur man som kvinna bör se ut eller vara. De unga kvinnorna i denna studie uttrycker det bland annat som att det pågår en tävling i sociala medier, där den som är snyggast och har mest spännande liv vinner. Fler detaljer angående de unga kvinnornas uppfattningar följer under resultatavsnittet, där vi får ta del av vad de unga kvinnor i denna studie har för uppfattningar om hur sociala medier, identitetsskapande och psykiskt välbefinnande hänger ihop.

thumbnail of 1-1

Grönt med personalen

Title Greenlighted employees – The internal value of Schenker’s environmental work. Author David Fridner. Course Master thesis in Science of Media and Communication. Department of Journalism and Mass Communication, University of Gothenburg. Semester Spring semester 2009. Tutor Professor Monika Djerf-Pierre. Number of pages 55 (appendix 23). Aim The aim is to study the internal value of Schenker’s environmental work. Method Qualitative and quantitative method. Material 20 interviews from four workgroups: managers (4), sales (5), customer-services (4) and truck drivers (7). 148 websurveys from two workgroups: sales (106) and customer-services (42). Main result Schenker is perceived as an environmentally friendly enterprise. Much due to the fact that the company’s impact on nature only has little to do with how the staff evaluate its “greenness”. The study reveals a customer oriented organizational culture focused on profitability. The environmental project ought to be designed with that in mind.

thumbnail of dahlgren_virala_nyheter-2-1

Virala nyheter: Hur nyheter sprids och bemöts i sociala medier

Abstract

Bakgrund: När människor tar del av nyheter via sociala medier som Twitter och Facebook är det möjligt för andra användare i de sociala medierna att påverka uppfattningen av innehållet. Det kan exempelvis ske genom att lyfta fram, tona ned, omtolka eller omgestalta nyheterna. Hur detta sker och vad det får för konsekvenser för hur människor uppfattar nyheterna har tidigare inte undersökts. Dessutom saknas det kunskaper om vilka nyheter från massmedierna som sprids i social medier, i synnerhet i Sverige.

Syfte: Beskriva och jämföra vilka nyheter som sprids i sociala medier (Facebook och Twitter) samt undersöka de psykologiska orsakerna till varför de sprids vidare.

Metod: Artiklar (N = 89 450) från de tolv största svenska nyhetssajterna under två månader i början av 2014 undersöktes hur de spreds på Facebook och Twitter med en kvantitativ innehållsanalys. Två oberoende experiment (N = 311) undersökte effekten av kritik på nyheter, inbäddade i Twittermeddelanden, samt effekten av antalet retweets (vidarebefordringar) på fortsatt vidarespridning.

Resultat: Majoriteten av de mest delade artiklarna på Twitter handlade om ett fåtal ämnen (rasism, extremism, feminism och välfärd). 17 procent av artiklarna hade delats minst tio gånger på Facebook eller Twitter. Artiklar delades i regel tio gånger mer på Facebook än på Twitter. På Twitter spreds i huvudsak artiklar om hur samhället bör vara som var negativt värderande, medan artiklar som spreds på Facebook i huvudsak handlade om uppseendeväckande nyheter och konkreta vardagshändelser. Artiklar från kvällstidningarna och i synnerhet Aftonbladet var mest dominerande i sociala medier. Överlag spreds artiklar som handlade om åsikter i större grad än information på både Facebook och Twitter. Första experimentet visade att Twittermeddelanden som var negativt inställda till en nyhet gjorde att deltagarna värderade nyhetens trovärdighet som högre (p = 0,040; r = 0,22). I andra experimentet var deltagarna mindre benägna att dela vidare ett Twittermeddelande som redan var populärt, men som delats av en okänd användare (p = 0,038; r = 0,16).

Slutsats: Facebook och Twitter har kvalitativa skillnader (ömsesidiga respektive icke ömsesidiga relationer) som även tycks påverka innehållet som delas. Användarna kan dessutom påverka hur trovärdiga nyheterna uppfattas och vilka nyheter som sprids vidare, vilket skapar ”filterbubblor” eller ”echo chambers” med begränsade perspektiv av verkligheten. Allt detta leder fram till en ny sorts social nyhetslogik där dagordningen flyttas från nyhetssajterna till de sociala medierna. Den stora frågan är vilka långsiktiga konsekvenser det får för medborgarna i en demokrati när allt fler använder sociala medier som en källa till nyheter, eller språngbräda till nyhetssajterna. Nyckelord: Twitter, Facebook, news diffusion, two-step flow of communication, experiment