Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
824

om krishantering och organisatoriskt lärande i Halmstads kommun

Pernilla Holmberg
ht12
773

En studie av unga kvinnors kommunikationsvanor och intresse för medborgardialog ien mångkulturell storstadsdel

Matilda Reiderstedt och Marina Milojkovic
ht11
411

En kvalitativ innehållsanalys av mansbilder i livsstilsmagasinet Slitz årgång 2000

Helena NormanEwa Reimbertsson
ht01
916

En kvalitativ studie om hur organisationer applicerar och tar till sig idén om sociala medier

Sara Hägge och Sara Åhman
ht14
1043

En kvalitativ intervjustudie med kvinnor som levt i nära våldsrelationer

Mikaela Ågren och Linn Olsson
vt18
412

En kvalitativstudie av unga människors massmedieanvändande, identitetsskapnade, och de sociala kontexternas påverkan inom fantsygenren

Emil ScottMathias A Färdigh
ht01
1084

En teoriprövande kvantitativ innehållsanalys av lokalpressens bevakning av äldreomsorgen i två svenska kommuner

Christian Mossberg
vt19
685

En kvalitativ studie av Medlarnas och SVT-teamets attityder och uppfattningar om tv-serien Öga mot öga.

Martin Fransson Björn Nilsson Sophia Spetz
vt09
413

- en studie om tidskriften Djurens Rätts användare, deras använding av och synpunker på tidskriften

Jenny KlockareSopie Wahlund
ht01
825

Om GöteborgsOperans kommunikation för att nå en publik med en bred etnisk mångfald

Helena E:son Alm
ht12
981

En diskursanalys av de svenska landstingens innovationsstrategier

Ann Bergermo
ht16
774

Bloggen som kommunikations- och självpresentationsplattform försvenska forskare

Maike Mohlin och Malin Arosilta
ht11
414

en kvalitativ och komparativ studie av planeringsstadiet ur sändar- och mottagarperspektiv

Carina OvessonPetra Rosen
ht01
917

en kvalitativ innehållsstudie om produkt- och varumärkesexponering i Skavlan

Louise Bennshagen, Olivia Lindh och Anton Skoglund
ht14
415

En läsvärdesundersökning av Alingsås-Kuriren och Alingsås Tidning

Cecilia OhlssonLennart Larsson
ht01
982

En analys av diskursen kring menstruation i sportmedia under 2016

Julia Adolfsson Johanna Agnar Josefin Björnvik
ht16
1044

En kvalitativ studie av ungdomars inställning till riktad reklam och hanteringen av deras privata information på Facebook.

Oscar Christiansson och Otis Ingelstam
vt18
686

En studie av debatten om Halal-tv i svensk dagspress

Anton Schindelar Daniel Wahlström
vt09
416

Svenska kyrkans kampanj - en form av publikstudie

Sofie ElfsbergStina Hall Nilson
ht01
826

en studie av offentliga verksamheters inställning och lärande av krishantering i sociala medier

Jesper Franke och Johanna Lyngarth
ht12
1085

En kvantitativ innehållsanalys över partiers samstämmighet mellan valmanifest och kommunikation på Instagram

Julia Tänzer och Klara Wetterlöv
vt19
775

En kvalitativ studie om förskollärares syn påPIM- kompetensen (Praktisk IT- ochMediekompetens) och om den kommer tilluttryck i deras yrkesutövande.

Maja Björnell
ht11
492

Fokusgrupper med gymnasieungdomar om Big Brother och dess bild av alkohol

Nina RenbergBobo Jakobsson
vt04
918

En kartläggning av politiska annonser i Dagens Nyheter

Olle Berntson och Erik Säwe
ht14
687

En undersökning av innehåll i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet.

Per Peterson Fredrik Lindell
vt09
418

En undersökning av politikens medialisering, opinionsjournalistik och valrörelsen

Martin Johansson
ht01
827

En undersökning av svenska dagstidningars nyhetsrapportering kring Juholt-affären

Annelie Eliasson
ht12
983

En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv

Elvira Cranz, Ebba Johannesson Källeskog och Emelie Lättman
ht16
1045

En kvalitativ intervjustudie om PR-konsulters
uppfattning av medierelationer

Chalene Johansson & Hanna Aronsson
vt18
776

En studie om attityd, kunskap ochbeteende i förhållande till vindkraft

Carolin Lennartsson och Linnea Rosell
ht11
419

Män och kvinnor i de spanska TV-nyheterna- en kvantitativ innehållsanalys av TVE och Antenna3TV

Josefine Walkin
vt02
919

En kartläggning av TV4:s lokala nyhetsinnehåll innan och efter nedläggningen av de lokala redaktionerna

Annamari Alanne, Catharina Björk och Charlotte Guth
ht14
1086

En kvalitativ studie av hur unga tar del av nyheter och information om samhälle och politik i dagens medielandskap

Anna Örberg Turner och Rasmus Derosche
vt19
420

Och de inte(r)aktiva tjänsterna

Camilla LundénCamilla Larsson
vt02
1046

En kvalitativ textanalys av två
välgörenhetsorganisationers arbete med
storytelling i sina kampanjfilmer

Linnéa Andersson och Ebba Persson
vt18
688

Den digitala generationens krav på kommunikation

Simon Karlsson Johan Sahlman
vt09